драјвер за фискална каса вардарец, РАЗВИГОРЕЦ и Северец

#vardarec  #razvigorec #severec #driver #fiskalen #printer #fiskalna #kasa

Датум: 02.12.2016 час: 19:55.

ОПИС

Драјвер Viking Smetka за Фискални Каси (принтери) Вардарец, Развигорец и Северец од ДУНА Компјутери.

Viking Smetka v1.0.0.8 – dotNET Download

Req .NET Framework 4.0, Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 (x86 or x64)

Пасворд за инсталација е “gigabel” без наводници.

Историја на верзии:

V1.0.0.0 од 07.10.2014 г.

·         Прва јавна верзија

·         Подржува ПФИ по Броеви

V1.0.0.1 од 17.10.2014 г.

·         Ситни визуелни корекции.

·         Поправена грешка кога има празен влезен фајл.

V1.0.0.2 од 29.10.2014 г.

·         Ситни визуелни корекции.

·         Поправена грешка со должина на назив.

·         Поправена грешка со невалидни ставки.

·         Подржува pf500.in влезен фајл.

·         Подржува Windows XP.

V1.0.0.3 од 02.12.2014 г. – Интерен

·         Ситни грешки.

V1.0.0.4 од 12.01.2015 г. – Интерен

·         Ситни грешки.

V1.0.0.5 од 22.02.2015 г.

·         Комплетна поддршка за фискална каса (принтер) Северец.

V1.0.0.6 од 13.12.2015 г. (интерен билд)

·         Ситни грешки.

V1.0.0.7 од 24.06.2016 г.

·         Комплетна поддршка на Windows 10.

·         Службен Излез на Пари (СИП) за сите три каси (принтери).

·         Сторнирање со картичка.

·         Ситни корекции на miniPOS.

V1.0.0.8 од 02.12.2016 г.

·         Bulletproof

ВАЖНО!

Ø  Фискалната каса (принтер) Северец има вграден виртуелен COM порт. Најновиот драјвер за Windows можете да го симнете ТУКА. Драјверот за виртуелниот порт се инсталира пред поврзување на касата со компјутер. За да работи касата како принтер потребно е да се стави во PC мод. Постапката е следна, со копчето М се оди до PC, се внесува 9999 и се притиска копчето *, на екранот од касата се појавува слика од УСБ конектор. Потребен е кабел за  поврзување УСБ А-Б (се купува одделно) и еден слободен УСБ порт на компјутерот.

Ø  Северецот не поддржува детални периодични извештаи по датум или по број.

Ø  Северецот не поддржува PF500.in фајл.

Ø  За користење на Северецот како драјвер потребна е Активација која што е бесплатна за касите купени во Гигабел-Компјутери.

Користењето на драјверот е исто како што беше до сега со фискалниот принтер Викинг со мали дополнувања.

Подржани оперативни системи и основни фолдери на инсталација се следниве:

·         Windows XP 32-bit (се инсталира во "C:\Program Files\Viking Smetka")

·         Windows 7 32-bit (се инсталира во "C:\Program Files\Viking Smetka")

·         Windows 7 64-bit (се инсталира во "C:\Program Files (x86)\Viking Smetka")

·         Windows 8 32-bit (се инсталира во "C:\Program Files\Viking Smetka")

·         Windows 8 64-bit (се инсталира во "C:\Program Files (x86)\Viking Smetka")

·         Windows 8.1 32-bit (се инсталира во "C:\Program Files\Viking Smetka")

·         Windows 8.1 64-bit (се инсталира во "C:\Program Files (x86)\Viking Smetka")

·         Windows 10 32-bit (се инсталира во "C:\Program Files\Viking Smetka")

·         Windows 10 64-bit (се инсталира во "C:\Program Files (x86)\Viking Smetka")

Овие локации се кога се инсталира драјверот за бензински пумпи, не е достапна опцијата на сторнирање на сметки.

Доколку при инсталација се избира POS во тој случај се инсталира POS верзија, дозволени се сите опции.

Основни фолдери на инсталација на POS верзија се следниве:

·         Windows XP 32-bit (се инсталира во "C:\Program Files\Viking Smetka POS")

·         Windows 7 32-bit (се инсталира во "C:\Program Files\Viking Smetka POS")

·         Windows 7 64-bit (се инсталира во "C:\Program Files (x86)\Viking Smetka POS")

·         Windows 8 32-bit (се инсталира во "C:\Program Files\Viking Smetka POS")

·         Windows 8 64-bit (се инсталира во "C:\Program Files (x86)\Viking Smetka POS")

·         Windows 8.1 32-bit (се инсталира во "C:\Program Files\Viking Smetka POS")

·         Windows 8.1 64-bit (се инсталира во "C:\Program Files (x86)\Viking Smetka POS")

·         Windows 10 32-bit (се инсталира во "C:\Program Files\Viking Smetka POS")

·         Windows 10 64-bit (се инсталира во "C:\Program Files (x86)\Viking Smetka POS")

После инсталација можно е да се префрли фолдерот на друго место како и негова промена на име. Пр. C:\VS

Драјверот е тестиран на сите горенаведени оперативни системи како и со 5 модели на COM портови од различити производители.

Тестиран со COM порт од плоча со Intel чипсет, картичка со 2 COM порта + LPT на PCIe x1, картичка со 2 COM порта на PCI, два различни USB to COM порт адаптери. На сите тестови касата работеше без проблем.

Драјверот е тестиран и преку BLUETOOTH со фискална каса Развигорец и успешно го помина тестот од 50 сметки со по две ставки во сметка со пауза помеѓу сметките од 30 секунди. Времето на почеток на печатење на првата ставка од сметката е помало од 3 секунди.

Северецот е тестиран преку неговиот внатрешен виртуелен COM порт и соодветно инсталираните драјвери за Windows.

Драјверот има два начина на користење.

1. Драјвер за печатење на фискални сметки (кога постои влезен фајл) (VS 6.png)

·         smetka.txt - печатење на сметка (плаќање во готово)

·         storno.txt - печатење на сторно (сторнирање на плаќање во готово)

·         karticka.txt - печатење на сметка (плаќање со картичка)

·         check.txt - проверка дали е принтерот поврзан, вклучен и спремен.

·         stornoka.txt - печатење на сторно (сторнирање на плаќање со картичка)

 

2. Менаџер на касата (кога не постои влезен фајл) (VS 1.png)

·         Дневен Финансиски Извештај (ДФИ)

·         Периодичен извештај (ПФИ)

·         Контролен извештај (КФИ)

·         Службен Влез на Пари (СВП)

·         Службен Излез на Пари (СИП)

·         Инфо - Контролен извештај без печатење (не е достапно кај Развигорец и Северец)

·         Лог - Проверка дали касата комуницира со компјутерот како и основни информации за него

·         miniPOS - Мини програма за печатење на сметки, достапна со инсталирање на ПОС верзија

·         Конфигурација (CTRL+F12) - Избор на COM порт (RS232) и други подесувања.

 

УПАСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

1. Драјвер за печатење на фискални сметки (кога постои влезен фајл) (VS 6.png)

Влезни фајлови и начин на користење на истите е исто како до сега со мали измени (компатибилни со постоечките програми за POS).

Влезни фајлови

·         smetka.txt    (плаќање во готово)

·         storno.txt    (сторнирање на плаќање во готово)

·         karticka.txt  (плаќање со картичка)

·         stornoka.txt    (сторнирање на плаќање со картичка)

 

- smetka.txt, storno.txt, karticka.txt, stornoka.txt - (максимално 200 реда со артикли)

Делимитер # (тараба) – несмее да се содржи во назив на артикал

Децимален симбол . (точка)

Прва позиција: Назив на артиклот (максимално 53 карактери Латиница или Кирилица со кодна страна Windows-1251, карактерот # несмее да се содржи во назив на артикал)

Втора позиција: количина (број без децимали или со една, две или три децимали)

Трета позиција: Даночна тарифа (A, B или C, латинични големи букви адекватно на 18%, 5% и 0% ДДВ)

Четврта позиција: Цена (број без децимали или со една или две децимали)

Петта Позиција: МКД производ (0 - не, 1 - да) - доколку се изостави секогаш е 0 - не.

Шеста Позиција: Минерално Масло (0 - не, 1 - да) - доколку се изостави секогаш е 0 – не (се користи за Екстра Лесно кај бензинските пумпи).

   * Минералните масла (количини и суми) се искажани посебно во контролните и дневните извештаи кај фискалниот Вардарец и Развигорец.

Секој артикал е во свој ред во фајлот.

 Пример редови со артикли:

   ATR1#1#A#1

   Кока Кола#2#A#50.00

   Екстра Лесно ЕЛ-1#34.584#A#56.50#0#1

   Вива Портокал 1Л#1#A#55.00#1#0

   Леб Унилукс 600гр.#2#B#24#1#0

ДОПОЛНУВАЊЕ 20.09.2014г.

Влезниот фајл smetka.txt сега подржува и дадени пари за да се искаже кусур на фискална сметка со плаќање во готово.

На крајот од сите реда со артикли во smetka.txt се додава уште еден ред кој што содржи дадени пари.

Редот почнува со 5 знаци на $ и износот на дадените пари.

Пример ред за дадени пари од 1000 денари:

$$$$$1000

Вредноста на дадените пари е цел број без децимали.

Пример содржина на smetka.txt со дадени пари.

Леб Унилукс 600гр.#2#B#24#1#0

$$$$$100

На сметката ќе се појави дека се дадени 100 денари и кусур од 52 денари.

Доколку наведената вредност на дадени пари е помала од вкупниот износ на сметката, фискалната сметка ќе биде без овој податок.

Начин на користење

1. Се проверува постоење на драјверот Viking Smetka.exe во основниот фолдер.

Ако непостои пријавуваш грешка пр. не е инсталиран драјверот за Вардарец/Развигорец/Северец.

2. Проверуваш дали Viking Smetka.exe е активен т.е. работи.

Можни се три начини на проверка.

- Преку mutex (Semaphore), се проверува дали има mutex со назив “Viking Smetka” без наводници. За ПОС верзија мутексот е “Viking Smetka POS  без наводници.

- Се бара дали постои процес во процесите на Windows.

- Се проверува дали постои viking.txt во фолдерот каде што е Viking Smetka.exe.

Препорачлив и најдобар начин е преку mutex, секогаш користете само еден начин.

Ако е активна пријавуваш грешка пр. принтерот е зафатен обидете се повторно.

3. Проверуваш дали постои фајл во фолдерот (smetka.txt, storno.txt, karticka.txt, check.txt).

Ако постои пријавуваш грешка принтерот е зафатен обидете се повторно.

3. Генерираш фајл во фолдерот на Viking Smetka.exe (smetka.txt, storno.txt, karticka.txt) и го полниш со ставки. Секој артикал е во свој ред.

4. Покренуваш Viking Smetka.exe

Чекаш максимум 5 сек. + 150 милисекунди за секој артикал или чекаш процесот да заврши.

5. Проверуваш дали постои фајлот што си го генерирал (smetka.txt, storno.txt, karticka.txt)

Ако постои го бришеш фајлoт и јавуваш грешка дека не е испечатена сметката, доколку непостои сметката е успешно испечатена.

 

Користење на фајлот check.txt

Фајлот check.txt се користи за проверка дали е касата поврзана, вклучена и спремна (има хартија)

* check.txt - проверка дали е принтерот поврзан, вклучен и спремен.

- празен фајл (0 bytes)

Начин на користење

1. Генерираш празен фајл во фолдерот на Viking Smetka.exe (check.txt)

2. Покренуваш Viking Smetka.exe

Чекаш максимум 6 сек. или чекаш процесот да заврши.

Ако постои го бришеш и јавуваш грешка дека касата не е спремна, доколку непостои фајлот касата е спремна.

 

2. Менаџер на касата (кога не постои влезен фајл) (VS 1.png)

·         Главен прозор (VS 1.png)

·         Дневен Финансиски Извештај (VS 2.png)

·         Периодичен Финансиски Извештај (VS 3.png)

·         Контролен Финансиски Извештај (директно печати)

·         Инфо - Контролен извештај без печатење (не е достапно кај Развигорец и Северец) (VS 8.png)

·         Лог - Проверка дали касата комуницира со компјутерот и основни информации (VS 7.png)

·         Конфигурација (CTRL+F12) - Избор на COM порт (RS232) и друго. (VS 5.png)

 

Драјверот може слободно да се симне и инсталира.

Во просториите на Гигабел-Компјутерс може во секое време да се дојде и да се тестира на демо каса.

Испратете меил на gigabel.computers@gmail.com за да се договориме.

За дополнителни информации ви стоиме на располагање.

VS 1.png

VS 2.png

VS 3.png

VS 4.png

VS 5.png

VS 6.png

VS 8.png

ВАЖНИ ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА НОВИТЕ КАСИ

·         Касата прави сторно и кога нема продажба т.е. ништо не се расипува. Кај Северец потребно е да има доволно промет или службен влез на пари за да сторнира.

·         Касата има електронски контролен траг (ЕКТ) доволен за времетраење на Фискална Меморија (ФМ)

·         Капацитетот на Фискална Меморија е точно 1095 дневни затворања т.е. 3 години.

·         Дозволен е само еден Дневен Фискален Извештај (ДФИ) за период од 24 часа.

·         СИМ картичката е со важност од 1 година т.е. 365 дена. Пр. Ако касата е фискализирана на 20.09.2014 г. СИМ картичката важи до 19.09.2015 г.

·         Крипто картата (ставена во крипто модул) е со важност дефиниран од страна на производителот кој што не е Дуна (само 2 фирми во свет прават крипто карти) и датумот на важност е до 3 години. Пр. Моменталните крипто карти се со важност до 19.05.2017 г.

·         Касата сама печати предупредување ако капацитетот на ЕКТ или на ФМ е при крај.

·         Кога касата нема комуникација со УЈП во период од 10 дена истата се блокира и престанува да работи т.е. потребен е сервис.

·         Законски дозволен рок за поправка на каса е 72 часа од донесувањето во сервис и платена фактура за сервис.

ПРОБЛЕМИ СО ДРАЈВЕРОТ

Доколку ви се случи драјверот да има чудни натписи кога се користи како менаџер, поставете го во Control Panel - Region and Language на Administrative, Language for Non-Unicode programs на Macedonian (non-unicode.png)

Non-unicode.png